Teamcoach on the job

Teamcoach on the job is een snelle en krachtige impuls om het zelf reflecterende vermogen van een team te realiseren binnen drie maanden. Het uitgangspunt bij dit proces van teamontwikkeling is dat het team zo snel mogelijk in staat wordt gesteld zelfstandig, autonoom en volwassen te opereren.

Teamcoach on the job is gebaseerd op de Frisse Feedback principes.

Wat gaan we doen

Zelfsturende teams moeten in korte tijd van een oude (hiërarchische) structuur naar een nieuwe werkwijze groeien waarin volwassen samenwerken vanuit een natuurlijke ‘ordening’ ontstaat

Een vereiste voor het slagen van een dergelijke opzet is de ontwikkeling van werkelijk ‘commitment’ en ‘zelfreflecterend vermogen’. Frisse Feedback is de methodiek die VDS hanteert om individuen wakker te schudden in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Bij Teamcoach on the job wordt deze interventie ingezet om het team te leren om reflectie toe te passen op jezelf en collega’s. Er ontstaat een eerlijke uitwisseling waarbij vanuit ordening elk individu zijn of haar kwaliteiten definieert en daarmee een natuurlijke plek in het team weet te vinden. Het team weet van elkaar waar kwaliteiten liggen en waar niet zodat er op een eerlijke en volwassen manier samengewerkt kan worden.

Deze manier van werken kan confronterend zijn omdat elk individu eerst zichzelf moet leren sturen alvorens samen het team te kunnen sturen. Dat vergt een onberispelijke, eerlijke, houding van iedereen. Het leidend principe daar bij is ‘zo binnen zo buiten’. Dit betekent dat alles wat je waarneemt in jouw omgeving een reflectie is van jezelf. Daarom maken wij gebruik van reflecteren (wat in het dagelijkse taalgebruik vaak verward wordt met analyseren) waarbij iedereen de volledige verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf.

Waarom werkt het?

Deze aanpak is confronterend en brengt de verantwoordelijkheid voor het individuele en groepsproces direct terug bij ieder individu in het team wat een essentiële randvoorwaarde is voor het slagen van een goed functionerend (zelfsturend) team.  Zo wordt bijvoorbeeld het storende gedrag van een collega dus niet buiten jezelf (bij de ander) gezocht, maar bij jezelf. Wat zegt dit over mij? Waarom stoor ik me daaraan? Wat doe ik dan waardoor de ander dit gedrag vertoont? Of wat reflecteert dit teamlid over de (niet-)volwassenheid van het team?

Wat levert het op?

De inzichten die hieruit ontstaan maken dat ieder teamlid zich vol verantwoordelijk gaat voelen voor zichzelf en alles wat er in het team gebeurt waardoor het team als geheel een sprong in bewustzijn, gedrag, samenwerking en productiviteit bereikt.

Hoe het werkt

Start: De pitstop

Een facilitator van VDS loopt mee met een teammeeting van een dagdeel. In deze meeting wordt de gebruikelijke agenda doorlopen, waarin zichtbaar wordt hoe de dynamiek en cultuur is in het team. Vervolgens brengt het team in kaart wat de kwaliteiten zijn van de individuen.  Vervolgens geeft iedereen individueel aan wat hij/zij toevoegt aan het geheel en wat men zelf als kwaliteiten herkent bij zichzelf. Na 2 uur geeft de facilitator een reflectie vanuit een Frisse Feedback blik en volgt er een dialoog over de teamdynamiek (2 uur).

Tijdens het laatste half uur worden de basisprincipes van reflecteren uitgelegd, waardoor het team de kans (en opdracht) krijgt om kwaliteiten en de ordening van het team vanuit dit nieuwe perspectief te benaderen.

Vervolg op maat

Op basis van de bevindingen na de Pitstop wordt gezamenlijk invulling gegeven aan het vervolg van de Pitstop. Wat is er nodig? Wat zijn de behoeften van het team?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Hieronder een voorbeeld van een vervolgprogramma:

Stap 2: Deep dive

Na drie weken vindt de follow up sessie (2,5 uur) plaats, wederom onder begeleiding van een VDS-facilitator. Tijdens deze meeting is het team inhoudelijk meer aan zet dan de begeleider. Tijdens deze sessie worden de individuen geacht hun bevindingen van de afgelopen weken te delen en daarin met elkaar de voortgang te bepalen. Men krijgt de kans om te delen hoe het zelf reflecterende vermogen hun eigen sturing in beeld heeft gebracht en wat dat betekent voor de dynamiek in het team. Het wordt helder wie welke positie inneemt in het team vanuit een natuurlijke ordening.

Stap 3: Taking ownership

Weer drie weken later, vindt een volgende bijeenkomst plaats. Tijdens deze meeting (2,5 uur) is het team geheel zelf aan zet en is de facilitator van VDS aanwezig om de groep bij te staan waar nodig. Het team heeft ervaringen opgedaan naar aanleiding van de vorige meeting. Tijdens deze sessie is er ruimte om praktijkvoorbeelden te bespreken en daarvan te leren en deze aan te scherpen voor de toekomst.

Stap 4: Do it ourselves

In deze fase gaat het team zelfstandig verder. Optioneel is er de ruimte om de facilitator een vierde sessie te laten bijwonen. De verantwoordelijkheid om hier wel of geen gebruik van te maken ligt geheel bij het team zelf om aan te geven wat er nog nodig is. Tevens kan voor meer gerichte teamontwikkeling in deze fase een beroep worden gedaan op de Teamversnellers, generieke modules van teamontwikkeling die door VDS zijn ontwikkeld om het team snel op vaak voorkomende thema’s te helpen ontwikkelen.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met:
Vds training en coaching huib broekhuis 2021
Huib Broekhuis
+31653786627